Jaarverslag 2020

Taak

Stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Kerk heeft zich tot taak gesteld te ijveren voor het voortbestaan van het rijksmonument “Hobbe van Baerdt Tsjerke” door een substantiële bijdrage te leveren aan een gezonde financiële exploitatie. Om dit te bereiken werkt ze aan het multifunctioneel maken van het kerkgebouw en het betrekken van de totale Jouster en regionale bevolking bij het voortbestaan van de kerk. Middelen: het organiseren en faciliteren van culturele, maatschappelijke en economische activiteiten.

Motto: “tsjerke en Jouster toer yn it hert fan alle Jousters”.

Activiteiten in 2020

Helaas kunnen onder dit kopje nagenoeg geen ‘wapenfeiten’ worden vermeld. Als gevolg van de door de regering uitgevaardigde bepalingen om het corona virus te bestrijden zijn, met uitzondering van het hierna onder 1 vermelde concert, alle voorgenomen activiteiten afgelast.

Deze activiteiten waren:

  • drieluik Hobbe van Baerdt Klassiek in samenwerking met cultureel centrum “It Toanhûs”:
  • 19 januari: docentenconcert in het kader van “30 jaar It Toanhûs”; dit evenement heeft doorgang kunnen vinden en was bijzonder geslaagd;
  • 14 maart: concert rond het Ahrend orgel met medewerking van organist Eeuwe Zijlstra, trompettist Jan Vermaning en sopraan Annelies Volmer;
  • 9 mei concert “Jonge Meesters” als slotmanifestatie van een in Ouwsterhaule te houden solistenconcours;
  • meewerken aan alle activiteiten in het kader van “Open Kerk”;
  • het op een nader te bepalen datum organiseren van een boekenmarkt;
  • het organiseren c.q. faciliteren van een overdekte markt in het kader van “Romantische Markt”;
  • het in samenwerking met Stichting Behoud Rijksmonumenten De Fryske Marren (BR MDFM), It Toanhûs en de winkeliersvereniging organiseren van een feestelijke dag met afsluitend avondconcert ter gelegenheid van het plaatsen van de gerestaureerde spits op de Jouster Toer.

In nauw overleg met het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de PG Joure c.a. zijn plannen ontwikkeld om de kerk geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik. Hierbij is, na een selectieprocedure, bureau “Architectenteam” ingeschakeld. Op 25 november was er een eerste presentatie van de plannen in De Oerdracht.

Financieel jaarverslag 2020

Verlies- en winstrekening
Lastenrekening 2019rekening 2020 Batenrekening 2019rekening 2020
kosten activiteiten7.573,501.229,50 inkomsten activiteiten7.173,471.451,10
kosten donateursactie2.360,040,00 opbrengst donateurs2.310,002.395,00
overige kosten1.281,66318,54 giften4.875,00110,00
afschrijving0,0066,55 overige inkomsten0,090,41
resultaat3.143,362.341,92    
       
Totaal14.358,563.956,51 Totaal14.358,563.956,51


Balans
Activarekening 2019rekening 2020 Passivarekening 2019rekening 2020
bank7.828,1911.186,66 eigen vermogen3.210,945.552,86
beachflags332,75266,20 reservering subsidiebedrag0,001.500,00
    lening CvK4.950,004.400,00
      
Totaal8.160,9411.452,86 Totaal8.160,9411.452,86Toelichting

Algemeen

In 2020 zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

             – 19 januari – docentenconcert in het kader van “30 jaar It Toanhûs”

            – 14 maart – concert rond het Ahrendorgel (vanwege coronacrisis geannuleerd)

Toelichting Verlies- en winstrekening

            Kosten activiteiten 1.229,50

Betreft drukwerk-, advertentie-, annuleringskosten en vergoeding PG Joure c.a. voor gebruik kerk.

Overige kosten 318,54

Betreft kosten voor aanpassing website, aanschaf kantoorartikelen, plastic munten, bankkosten en attentie.  

Afschrijvingskosten 66,55

Betreft afschrijvingskosten beachflags.

Resultaat € 2.341,92

Positief saldo van inkomsten minus uitgaven.

Inkomsten activiteiten € 1.451,10

– opbrengst concert 19 januari € 701,10

– van gemeente De Fryske Marren en OPA in totaal € 2.250,00 ontvangen aan subsidiebijdragen voor twee

  concerten uit de drieluik Hobbe van Baerdt Klassiek. Deze concerten zijn vanwege de coronacrisis niet

  doorgegaan. Na aftrek van de uitgaven voor het geannuleerde concert 14 maart 2020 is het restant ontvangen

  subsidiebedrag ad € 1.500 gereserveerd voor geplande concerten in 2021.

Opbrengst donateurs € 2.395,00

De stichting heeft 61 donateurs.

Giften € 110,00

In 2020 € 110 aan giften ontvangen.

Overige inkomsten € 0,41

Betreft ontvangen rente.

Toelichting Balans

Bank € 11.186,66

Betreft het eindsaldo van de lopende en spaarrekening op 31 december 2020.

Beachflags € 266,20

In 2019 zijn twee beachflags aangeschaft. De investering wordt in 5 jaar afgeschreven.

Eigen vermogen € 5.552,86

Is het verschil tussen bezittingen en schulden.

Reservering subsidiebedrag

Betreft het restant ontvangen subsidiebedrag van gemeente De Fryske Marren en OPA voor geplande

concerten in 2021.

Lening CvK € 4.400,00

Van het College van Kerkrentmeesters PG Joure c.a. is in 2018 een renteloze lening van € 5.500,00 ontvangen voor het ontwikkelen van activiteiten. Deze lening dient in 10 jaar te worden afgelost.

In 2020 is € 550,00 afgelost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *