Even terug in de tijd ….

Het is 1628. In “De Vlecke Joure” verrijst een toren, naar een idee en op initiatief van Hobbe van Baerdt. De toren, die al van veraf te zien is, wordt een ‘landmark’ voor Joure: de Jouster Toer.

Een kleine 20 jaar later laat dezelfde Hobbe van Baerdt een kerk bouwen, tegen de toren aan. Hij legde op 18 maart 1644 de eerste steen. De kerk is nu alom bekend als de “Hobbe van Baerdt Tsjerke”. Het is het een van de weinige protestantse kerken uit de 16e eeuw. Rond kerk en toren ontstaat het centrum van Joure.

Het aardige is, dat een groot gedeelte van de bouwsom van de kerk, zo’n 5.383 carolusguldens, door maar liefst 293 Jousters bijelkaar werd geschraapt. Hobbe van Baerdt leverde daarvan de niet geringe som van 210 carolusguldens.

Hobbe van Baerdt was grietman (burgemeester) van de gemeente Haskerland van 1615 tot 1650. In deze periode zat Joure als regionaal centrum aardig ‘in de lift’. Zo werd de belangrijkste zandweg, de Midstraat, bestraat met “Balstiennen” (kinderkopjes), met kleurige klinkertjes langs de randen. Er werd met respect over “De Vlecke Joure”gesproken.

De bouw, bouwsom 5.383 carolus guldens, werd bekostigd door maar liefst 293 Jousters en niet, zoals vaak het geval was, door rijke elders wonende landeigenaren. De Jouster gemeenschap behield daardoor ‘een belangrijke vinger in de pap’ als het ging om onderhoud van de kerk en benoeming en bezoldiging van predikanten.

In 1939 werd de kerk door brand verwoest. De herbouw duurde, vanwege de 2e wereldoorlog, tot 1947.

Kerk en toren kennen een rijke en veelbewogen geschiedenis. Kerkdiensten, rechtspraak, huwelijkse verbintenissen, doop- en rouwdiensten, het vindt er al eeuwenlang plaats. Als de stenen eens konden spreken…