ANBI

Vanaf 27 november 2019 is de stichting “Vrienden van de Hobbe van Baerdt kerk” door de overheid officieel aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Kerk
Plaats:Joure
Postadres:Bytling 1, 8493 KJ Terherne
Telefoonnummer:0566-689834
RSIN:858575401
Website adres:www.vriendenhvbkerk.nl
E-mail secretaris:secretaris@vriendenhvbkerk.nl
E-mail penningmeester:penningmeester@vriendenhvbkerk.nl

Doel
Het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding en het gebruik van de Hobbe van Baerdt Kerk in Joure (rijksmonument), en het dienstbaar maken van deze kerk voor de totale (Jouster) samenleving binnen de randvoorwaarden, opgesteld door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Joure c.a., en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 • Subsidies en donaties;
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • Alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf leden. De stichting is autonoom. Gelet op het feit dat de kerk eigendom is van de Protestantse Gemeente Joure c.a. wordt één bestuurslid benoemd op basis van een bindende voordracht door de kerkenraad van genoemde gemeente, en heeft in die kwaliteit zitting in het bestuur.

  De huidige samenstelling luidt als volgt:
 • Dhr. Lukas Hazelhoff, voorzitter;
 • Dhr. Jacob de Jong, secretaris en lid van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Joure c.a.;
 • Mw. Faakje Hoekstra-Holkema, penningmeester;
 • Mw. Seintje de Wolf, lid;
 • Dhr. Albert Holtrop, lid.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Hoofdlijnen beleidsplan (2020-2023)
De stichting gaat zich met name richten op het organiseren, dan wel faciliteren van de volgende activiteiten:

  Maatschappelijke:
 • Educatieve bijeenkomsten,
 • Cursussen, congressen, seminars, presentaties en trainingen.
  Culturele:
 • Muzikale,
 • Literaire,
 • Activiteiten op het gebied van beeldende kunst,
 • Verhuur als opnamestudio.
  Economische:
 • Boeken- en antiekmarkt,
 • Trouw / feestlocatie,
 • Vergaderlocatie,
 • Uitwijkruimte voor scholen (extra klaslokaal) voor bepaalde activiteiten,
 • Oefenruimte voor theatergroepen / dansgroepen,
 • Yogaruimte.

Uitvoering
Ten tijde van de opstelling van dit eerste beleidsplan zijn er de volgende concrete beleidsvoornemens:

  2019
 • afronden en vaststellen communicatieplan;
 • afronden actie werving donateurs;
 •  benaderen bedrijven; promoten van mogelijkheden die de kerk biedt;
 • voorbereiden drieluik van evenementen in samenwerking met “Toanhûs”.
  2020
 • communicatie (doorlopende activiteit);
 • uitvoering culturele drieluik, waaronder een donateursconcert,  in samenwerking met Toanhûs;
 • presentatie stichting bij Jouster ‘hoogtijdagen’;
 • evenement ter gelegenheid van het herplaatsen van de spits op de Jouster Toer (toren);
 • faciliteren van evenementen voortkomende uit de samenleving.
  2021
 • in te vullen na eerste evaluatie.
  2022
 • in te vullen na tweede evaluatie.