Jaarverslagen

Jaarverslag en financieel verslag van 2023

Jaarverslag en financieel verslag van 2022

Jaarverslag en financieel jaarverslag van 2021

Jaarverslag en financieel jaarverslag 2020

Jaarverslag en financieel jaarverslag van 2019

2018

Op 7 maart 2018 om 16.30 uur is ten kantore van Notaris Harmsma te Joure, in het bijzijn van het voltallig bestuur, officieel de “Stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Kerk” opgericht.
Ter bestrijding van de aanloopkosten stelde het CvK een lening ter beschikking van € 5.500,00.
Op 23 juni 2018 heeft It Toanhûs gebruik gemaakt van de HvB Kerk voor de expositie en workshop onder de titel: “Feest”, met schilderijen en keramiek.

De Stichting heeft veel tijd besteed aan het organiseren van twee concerten in het kader van het 40-jarig jubileum van het in de kerk aanwezige Ahrend-orgel.

Op 18 november 2018 vond het eerste concert plaats. Het orgel werd bespeeld door Theo Jellema. Daarnaast konden de bezoekers genieten van het Noord Nederlands Kamer Koor onder leiding van Jan Vermaning. Uitgevoerd werd het Requiem van Gabriël Fauré met medewerking van Gerben van der Veen – harmonium, Mirjam Rietberg – harp, Amaryllis Dieltiens – sopraan en Ben Brunt – bas.
Dit concert trok circa 250 bezoekers.
Het tweede concert zal in 2019 worden gehouden.
Het bestuur gaat verder met het uitbouwen van de Stichting met als eerste prioriteit: het werven van donateurs.
Namens het bestuur,
Luuk Hazelhoff, voorzitter

2017

In 2017 werd binnen het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Joure ca. (hierna CvK) besloten te trachten een stichting in het leven te roepen met als doel: het leggen van een breder financieel draagvlak onder het voortbestaan van het rijksmonument “Hobbe van Baerdt Tsjerke” en deze kerk een culturele en maatschappelijke functie te laten vervullen ten behoeve van, en ten dienste aan, de totale Jouster samenleving. De secretaris van het CvK werd opgedragen te trachten hiervoor een bestuur samen te stellen.


Na het nodige overleg met potentiële kandidaten leidde een en ander uiteindelijk tot onderstaande formatie. In een eerste vergadering werd de functieverdeling overeengekomen.

  • Luuk Hazelhoff – voorzitter
  • Jaap de Jong – secretaris
  • Faakje Hoekstra – penningmeester
  • Bert Kuiper – algemeen lid
  • Albert Holtrop – algemeen lid

Algemeen lid Bert Kuiper is vanwege verhuizing in 2018 opgevolgd door Sinie de Wolf.
Tijdens meerdere vergaderingen werd er gebrainstormd om de Stichting vorm te geven.
Van het maken van statuten, het registreren bij de Kamer van Koophandel tot het openen van een bankrekening. De aanstaande Stichting begon vorm te krijgen.