Beleidsplan

Beleidsplan 2020 – 2023 Stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Kerk

Introductie

De Hobbe van Baerdt Kerk in de Midstraat te Joure is een Rijksmonument. De kerk is gebouwd in 1644 op initiatief van de toenmalige grietman (burgemeester) van de grietenij (gemeente) Haskerland en vormt één geheel met de reeds in 1622 gebouwde toren (de Jouster toer). De kerk is eigendom van de Protestantse Gemeente Joure c.a. en de toren behoort toe aan de Stichting Behoud RijksMonumenten De Fryske Marren (BRM-DFM).

Zoals in vele gemeenten is de instandhouding van dergelijke objecten een bron van voortdurende zorg. Het financieel draagvlak voor met name de kerk, ‘brokkelt af’ voornamelijk als gevolg van de afnemende betrokkenheid van de Jouster bevolking bij de kerkelijke gemeente.

Het zoeken naar nieuwe wegen om dit proces een halt toe te roepen heeft geresulteerd in het op 7 maart 2018 oprichten van Stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Kerk, met als doelen (zie bijlage):

 • het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding en het gebruik van de kerk, en
 • het dienstbaar maken van deze kerk voor de totale (Jouster) samenleving.

Ze tracht dit te bereiken door het werven van donateurs, het aanboren van subsidiebronnen, schenkingen, erfstellingen en legaten, alsmede het organiseren, dan wel faciliteren, van evenementen. Doelgroepen zijn: inwoners, bedrijven en maatschappelijk/culturele instellingen van “De Fryske Marren”. De kerk is en blijft eigendom van de Protestantse Gemeente Joure c.a. (PG Joure c.a.).

De stichting is autonoom en telt 5 bestuursleden. Bij de Kamer van Koophandel is ze ingeschreven onder nummer 858575401. Dit beleidsplan voor de middellange termijn geeft aan op welke wijzen getracht wordt genoemde doelen te verwezenlijken. De looptijd is vooralsnog tot en met 2022.

Huidige stand van zaken

De stichting is autonoom. Er bestaat echter een duidelijke connectie met de PG Joure c.a. Immers: de kerk is eigendom van deze gemeente.

Deze verbinding is onder andere vastgelegd in de statutaire bepaling dat één van de bestuursleden wordt aangewezen door het College van Kerkrentmeesters (CvK). Tevens is de stichting gebonden aan de randvoorwaarden die door het CvK aan het gebruik van de kerk zijn gesteld (zie bijlage).

De stichting beschikte bij de oprichting niet over financiële middelen. Om in de aanloopfase van haar werkzaamheden toch over het nodige ‘zakgeld’ te kunnen beschikken, heeft het CvK een renteloze lening verstrekt van €5.500,00, af te lossen in 10 jaar. Dit is, onder meer, vastgelegd in een overeenkomst.

Er is een website samengesteld en ‘in de lucht’ (www.vriendenhvbkerk.nl).

In het seizoen 2018/2019 hebben de volgende activiteiten plaats gevonden:

 • tentoonstelling annex workshop van cultureel centrum “It Toanhûs” en
 • 2 jubileumconcerten “40 jaar Ahrend-orgel” (in de kerk bevindt zich een van de vermaarde orgels van orgelbouwer Jürgen Ahrend uit Leer Dsl.),
 • jubileumconcert van de stichting Organum Frisicum.

Medio 2019 is een actie voor het werven van donateurs georganiseerd met als voorlopig resultaat: 160 positieve reacties en een totaal van ± €7.000,= aan bijdragen.

Voor het verzorgen van kleinschalige cateringwerkzaamheden is een ‘gastvrouw’ aangetrokken. Voor meer omvangrijke cateringopdrachten wordt een samenwerking aangegaan met Jouster horecaondernemers.

Analyse

Aangaande mogelijke kansen en bedreigingen het volgende:

            Intern:

 • alle huidige bestuursleden hebben een relatie met de PG Joure c.a.; aangezien gestreefd wordt naar betrokkenheid van de gehele Jouster samenleving, is het zaak dat in het bestuur mensen worden opgenomen die geen binding hebben met de kerkelijke gemeente;
 • de kerk wordt binnen afzienbare tijd gerenoveerd voor wat betreft het verwarmingssysteem en de elektrische installatie; dit zijn ingrijpende en tijdrovende werkzaamheden als gevolg waarvan, naar verwachting, het gebouw gedurende het tweede halfjaar van 2020 niet beschikbaar is;
 • de huidige inrichting van het gebouw is voornamelijk toegespitst op gebruik voor erediensten; renovatie biedt kansen om, met betrekkelijk geringe meerkosten, het interieur meer geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik.

Extern:

 • de kerk is uitermate geschikt voor het organiseren, dan wel faciliteren, van velerlei kleinschalige evenementen; het gebouw is hierbij niet in concurrentie met andere locaties;
 • samenwerking  met docenten en cursisten van “It Toanhûs” kan leiden tot een toonaangevend concept op het gebied van cultuur;
 • samenwerking met, met name,  de MID (winkeliersvereniging in de Midstraat) kan leiden tot een opwaardering van het Jouster ‘winkelhart’ en een verbetering van de exploitatie van het kerkgebouw.

Activiteiten

De stichting gaat zich met name richten op het organiseren, dan wel faciliteren van de volgende activiteiten:

Maatschappelijke:

 • Educatieve bijeenkomsten,
 • Cursussen, congressen, seminars, presentaties en trainingen.

Culturele:

 • Muzikale,
 • Literaire,
 • Activiteiten op het gebied van beeldende kunst,
 • Verhuur als opnamestudio.

Economische:

 • Boeken- en antiekmarkt,
 • Trouw / feestlocatie,
 • Vergaderlocatie,
 • Uitwijkruimte voor scholen (extra klaslokaal) voor bepaalde activiteiten,
 • Oefenruimte voor theatergroepen / dansgroepen,
 • Yogaruimte.

Uitvoering

Er is een concept communicatieplan opgesteld (zie bijlage). Dit plan zal worden afgerond en vastgesteld. Het moge duidelijk zijn dat de stichting, vooral voor wat betreft de te faciliteren activiteiten, sterk afhankelijk is van de respons uit de samenleving.

Ten tijde van de opstelling van dit eerste beleidsplan zijn er de volgende concrete beleidsvoornemens:

2019

 • afronden en vaststellen communicatieplan;
 • afronden actie werving donateurs;
 •  benaderen bedrijven; promoten van mogelijkheden die de kerk biedt;
 • voorbereiden drieluik van evenementen in samenwerking met “Toanhûs”.

2020

 • communicatie (doorlopende activiteit);
 • uitvoering culturele drieluik, waaronder een donateursconcert,  in samenwerking met Toanhûs;
 • presentatie stichting bij Jouster ‘hoogtijdagen’;
 • evenement ter gelegenheid van het herplaatsen van de spits op de Jouster Toer (toren);
 • faciliteren van evenementen voortkomende uit de samenleving.

2021

 • in te vullen na eerste evaluatie.

2022

 • in te vullen na tweede evaluatie.

Evaluatie

De eerste evaluatie zal medio 2020 plaatsvinden.

Vastgesteld: 30 oktober 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *