Nieuws

Nieuwe verwarmingsinstallatie

De verwarmingsinstallatie in de Hobbe van Baerdt Tsjerke wordt vernieuwd. In 2013 werd geconstateerd dat diverse circuits van de in de 80-er jaren aangelegde elektrische vloerverwarming onder de zerkenvloer van de kerk, onherstelbaar defect zijn geraakt. In voorgaande jaren werden meerdere noodreparaties uitgevoerd. Deze zijn echter niet afdoende gebleken.

Uit een grondige inspectie, uitgevoerd door een technisch adviesbureau, is naar voren gekomen dat het destijds zeer vernieuwende verwarminssysteem na meer dan 30 jaar aan het eind van de technische levensduur is. Naar aanleiding hiervan is onderzocht wat de beste aanpak is om, gelet op de monumentale status van de kerk, het bestaande systeem te vervangen.

Na een brede oriëntatie op de mogelijkheden en het bestuderen van al in de praktijk toepasbaar gebleken installaties, is de keuzegevallen op een warme lucht circulatie systeem (voor kenners: hetBaOPt/Climotion-verwarmingssysteem). Na definitieve besluitvorming binnen de Protestantse Gemeente Joure c.a. aangaande de hieraan verbonden investering, circa € 330.000, is overgegaan tot het aanvragen van een zogenaamde omgevingsvergunning.

De vergunningverlening had nog wel wat ‘voeten in de aarde’. Naast een reguliere welstandsbeoordeling was ook het oordeel van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bepalend. Nieuwe techniek integreren in/nabij een waardevol monument vraagt natuurlijk alle zorgvuldigheid. Het was dan ook een opluchting dat op 26 september jl. de benodigde vergunningen konden worden verleend.

Voor zover nu kan worden ingeschat is het reëel te veronderstellen dat direct na de zomervakantie van 2019 met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden begonnen.